Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

NotForYou
3157 7f16 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
NotForYou
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau viainalcanzable inalcanzable
NotForYou
8945 fb62 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalborghetto malborghetto
NotForYou
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianergo nergo

October 21 2019

NotForYou
7372 ac0e 500
Reposted fromtichga tichga viameem meem
NotForYou
7395 093d 500
Reposted fromtichga tichga viameem meem

October 27 2019

NotForYou
3157 7f16 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
NotForYou
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau viainalcanzable inalcanzable
NotForYou
8945 fb62 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalborghetto malborghetto
NotForYou
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianergo nergo

October 21 2019

NotForYou
7372 ac0e 500
Reposted fromtichga tichga viameem meem

October 27 2019

NotForYou
3157 7f16 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
NotForYou
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau viainalcanzable inalcanzable
NotForYou
8945 fb62 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalborghetto malborghetto
NotForYou
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianergo nergo
NotForYou
3157 7f16 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
NotForYou
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau viainalcanzable inalcanzable
NotForYou
8945 fb62 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalborghetto malborghetto
NotForYou
3157 7f16 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamania amania
NotForYou
4605 24a1 500
Reposted fromFlau Flau viainalcanzable inalcanzable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl