Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

NotForYou
6769 51b8
Reposted fromnyaako nyaako viabirke birke
NotForYou
6451 01f8
Reposted frompunisher punisher viabirke birke
NotForYou
Reposted fromtfu tfu viatvaseyes tvaseyes
NotForYou
1995 5a8e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viafupduck fupduck
NotForYou
2487 4c65 500
Reposted fromzciach zciach viaraven raven
NotForYou

August 14 2019

NotForYou
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja viajestpieknie jestpieknie
NotForYou

August 13 2019

NotForYou
2392 f1b3 500
Reposted frompiehus piehus viameem meem
NotForYou
0407 fc90 500
Reposted fromoll oll

July 07 2019

NotForYou
1121 d29d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazyrafa zyrafa

July 03 2019

NotForYou
1524 3c74 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialenifca lenifca
NotForYou
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaleander aleander
NotForYou
0003 6d39
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid

June 26 2019

NotForYou
Reposted fromFlau Flau viasofias sofias

June 19 2019

NotForYou
NotForYou
8674 c159 500

co roku ta sama dieta 

June 18 2019

NotForYou
NotForYou
6128 c1d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianutt nutt
NotForYou
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute viadrain832 drain832
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl