Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

0205 11a7 500
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaaniuszka aniuszka
NotForYou
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viasomebunny somebunny
NotForYou
9361 c14e 500
Reposted fromkyte kyte viaExplorers Explorers
NotForYou
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiehus piehus
NotForYou
1791 2b66 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaClary Clary
NotForYou
8984 f693
Reposted fromfrotka frotka
NotForYou
8751 ff13
Reposted fromowca owca viameem meem
NotForYou
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viameem meem
NotForYou
5300 c3c4 500
Reposted fromfrotka frotka
NotForYou
9603 60e6
Reposted fromgdybam gdybam viameem meem
1140 70e7
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viameem meem
NotForYou
7839 651d
Reposted fromfrotka frotka

March 03 2017

NotForYou
9896 54b6
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viameem meem

February 26 2017

NotForYou
5606 590a
NotForYou
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viascorpix scorpix
NotForYou
I don't do reunions, but I can see why people do. They can make you feel like you haven't felt in a long time. Comfy. Familiar. Kind of like coming home. You see how people turned out. If they realized their hopes and dreams. Or if they have lost their hopes and dreams. Or maybe you see if they have found what we all should find. Brand new hopes and dreams.
— Meredith Grey
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viamayamar mayamar
NotForYou
5492 840d
Reposted fromownstyle ownstyle viascorpix scorpix
NotForYou
9208 66b3
Reposted fromisolation isolation viayourhabit yourhabit
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl