Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

NotForYou
3623 f452 500
Reposted fromkaiee kaiee viajadex jadex
NotForYou
3789 dde5 500
Reposted fromedcW edcW viameem meem

July 27 2018

NotForYou
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viascorpix scorpix

July 26 2018

NotForYou
Reposted fromgruetze gruetze viasilence89 silence89

July 25 2018

NotForYou
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viameem meem

July 24 2018

NotForYou
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
NotForYou

July 22 2018

NotForYou
<3
Reposted fromzatora zatora vialaluna laluna
NotForYou
Reposted fromgruetze gruetze viaVostok Vostok
NotForYou
NotForYou
NotForYou
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viameem meem
NotForYou
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viameem meem

July 15 2018

NotForYou
0946 af90 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom

July 12 2018

NotForYou
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viagabrynia gabrynia
NotForYou
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir viafemme-fatal femme-fatal
NotForYou
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viaIriss Iriss
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viafemme-fatal femme-fatal
NotForYou

Życie w dość brutalny sposób nauczyło mnie, że nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca.

— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafemme-fatal femme-fatal
NotForYou
Ludzie często mówią, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Bzdury. Po niektórych wydarzeniach człowiek nie jest w stanie się otrząsnąć. Nie czynią silniejszym, tylko słabszym, bez względu na to, jak bardzo próbujesz to ukryć i udawać, że jesteś silny. 
— A.G. Riddle
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafemme-fatal femme-fatal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl